Křest dospělých

Katechumenát (příprava žadatelů o křest) začíná vždy se začátkem nového školního roku a trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších Velikonoc). Jednotlivá setkání bývají zpravidla dvakrát za měsíc a to ve čtvrtek v 17 hodin na faře. Katechumenát není omezen pouze na vlastní farníky.

K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele nejlépe během měsíce září.

 

Křest dětí

Uděluje se ve vlastní farnosti. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce. Křtí se obvykle v neděli při mši sv. v 9. 30 hodin. Před křtem probíhá příprava rodičů, která bývá na faře dle dohodnutých termínů. Křest a přípravu je zapotřebí předem dohodnout s panem farářem, nejlépe po bohoslužbách.

K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů, a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově.

Kmotrem může být pouze pokřtěný katolík (pokud možno i biřmovaný), praktikující svou víru.

Ostatní informace se poskytují během přípravy.

 

1. svaté přijímání

Příprava dětí společně s rodiči začíná s novým školním rokem v září a rozvíjí výuku náboženství, která u nás probíhá každou středu v 17 hodin v klubovně na faře.

K přípravě je možno přijmout pouze děti navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ.

1. sv. přijímání bývá obvykle na svátek Nejsvětější Trojice v 9. 30 hodin.

 

Biřmování

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava v naší farnosti začíná (podle počtu zájemců) jednou za dva roky na začátku školního roku a bývá obvykle dvakrát za měsíc ve čtvrtek v 17 hodin na faře.

Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok a půl (do dalších Svatodušních svátků). Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

 

Manželství

Příprava snoubenců mívá šest setkání a na termínech setkání je možné se dohodnout s panem farářem, nejlépe po bohoslužbách. Příprava je povinná pro oba snoubence.

K církevnímu manželství je zapotřebí:

  • aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík,
  • aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem),
  • aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře.

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž křestní list (nesmí být starší než tři měsíce), event. (pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti) ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas - nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem.

O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Pro náš kostel je to matrika Městské části Brno – Židenice, Gajdošova 8, 615 00 Brno. Na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.

 

Pravidelná setkávání

Společenství manželů na faře - poslední čtvrtek v měsíci v 18:30hod.

Biblické společenství na faře - první a poslední pátek v měsíci po mši sv.

 

Modlitba živého růžence

Živý růženec je zvláštní způsob modlitby růžence. 20 desátků je rozděleno mezi 20 dvojic. Každá dvojice zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečněna modlitba celého růžence.

Úmysly společné modlitby jsou tyto:

  • Za jednotu ve farnosti.
  • Za duchovní obnovu rodin naší farnosti.
  • Za našeho kněze a jáhna

Jednota úmyslu je Bohu milá a má moc obdržet od Pána velké milosti. Zapojit se může každý, děti i dospělí, věk nerozhoduje. Je snadné, pomodlit se jeden desátek denně! Desátek je možné se pomodlit kdykoli během dne, cestou do práce, nebo na kolenou v tichosti soukromí. Není hřích, když se modlitba vynechá, ale je to škoda, protože pak zůstane vaše místo v růženci prázdné.

Důležité je také rozjímat nad tajemstvím, které se modlím. Dobrá metoda pro rozjímání je, představit si, že jsme tajemství skutečně přítomni a podržíme toto tajemství v srdci během modlitby desátku.

Kartičky s desátkem a rozjímáním se mezi členy Živého růžence předávají v pravidelném měsíčním cyklu a to 1. pátek v měsíci.

 

Svátost nemocných

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze doma. Je možno dohodnout se osobně v kostele či telefonicky na farním úřadě.

Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici se dojednává s nemocničním kaplanem P. Leo Zerhauem na tel. čísle 602 582 459.

Společné udělování svátosti bývá obvykle na světový den nemocných, 11. února, na svátek Panny Marie Lurdské při mši sv. v našem kostele.

 

Pohřeb či kremační rozloučení

O termínu v kostele nebo v obřadní síni za účasti kněze z naší farnosti je nutno vždy jednat nejprve s farním úřadem. Zádušní mši svatou je možné dohodnout také kdykoli v kostele před anebo po mši svaté v sakristii.